Društvena odgovornost

Lets improve our society!

CSR aktivnosti

Predškolska ustanova Trešnjober posvećena je održivom razvoju. U tom smislu, svoje primarne, ali i sekundarne aktivnosti kreira i sprovodi u duhu najbolje prakse. Kroz sprovođenje vaspitno-obrazovnog rada, trudimo se da unapredimo naše društvo i sredinu u kojoj živimo, radimo i razvijamo se. Na tom putu, trudimo se da svojim aktivnostima, u okviru strategije društveno-odgovornog poslovanja, doprinesemo daljem razvoju i drugih organizacija i institucija u našem društvu.

Svoje CSR aktivnosti usmeravamo u 4 osnovna pravca:

  1. Saradnja sa društvenom zajednicom
  2. Unapređenje životne sredine i održiv razvoj
  3. Vaspitvo-obrazovni i stručni rad posvećen inkluziji
  4. Odnos prema zaposlenima

 

Saradnja sa društvenom zajednicom

PU Trešnjober, shodno svojim kapacitetima i unutrašnjoj organizaciji, trudi se da uzme učešće u različitim aktivnostima šire društvene zajednice. Posebno se ističe učešće u različitim organizaovanim aktivnostima lokalne samouprave (na nivou grada i opštine), saradnji sa osnovnim i srednjim školama, drugim predškolskim ustanovama, kao i drugim dečjim organizacijama, koja promovišu i zalažu se za adekvatan razvoje dece u različitim naučno-kulturnim oblastima (Smartogram, Žabac Sveznalac, Kreativni centar  i dr.).

U saradnji sa stručnim školama i fakultetima u zemlji i inostranstvu, pro bono pružamo mogućnost obavljanja stručne prakse i drugih naučnih istraživanja, iskreno verujući da uz moć znanja, nauke i prakse jedino možemo da se razvijamo.

Unapređenje životne sredine i održiv razvoj

Kroz svoje programske i druge sktivnosti, aktivno i angažovano učimo decu o značaju zaštite životne sredine.

Naši objekti izgrađeni su po najvišim standardima. Posedujemo solarno grejanje i napajanje, antialergijske PVC podove i sl. Hrana koju služimo birana je i pripremana po najvišim HACCP standardima uzgajanja, čuvanja i pripremanja hrane.

Vaspitno-obrazovni i stručni rad posvećen inkluziji

PU Trešnjober veoma je posvećen inkluziji. Nju posmatramo ne kao našu obavezu, već kao pravo svakog detata na jednake šanse i uslove rasta i razvoja. Naša posvećenost ogleda se u redovnim aktivnostima i radu sa svom decom, konstantnoj edukaciji svih ključnih stejkholdera (vaspitača, stručnih saradnika, dece i roditelja), naučno-istraživačkom radu, angažovanju u različitim stručnim telima i grupama, a u cilju unapređenja kompletnog ambijenta u našoj zemlji, razmeni iskustava sa drugim ustanovama i organizacijama u zemlji i inostranstvu i dr.

Odnos prema zaposlenima

Naši saradnici su naša najveća snaga i inspiracija. Samo ako su oni zadovoljni i ispunjeni, svi zajedno možemo da rastemo i razvijamo se. U tom smislu, vodimo računa o svim pravima naših zaposlenih, posvećeni smo njihovoj konstantnoj edukaciji i unapređenju radnog ambijenta.

Saradnja

Pored svojih internih projekata i aktivnosti iz oblasti društveno-odgovornog poslovanja, sarađujemo i sa drugim organizacijama, sa kojima delimo iste vrednosti i kojima svojim iskustvom, kapacitetom i stručnošću možemo da pomognemo.

nurdor

NURDOR predstavlja nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, a čine ga roditelji i prijatelji dece lečene od raka i njihovih porodica ujedinjeni u misiji poboljšanja kvaliteta lečenja i života obolele dece i njihovih porodica. U želji da doprinesemo kvalitetu života ovih malih/velikih boraca, PU Trešnjober je sa NURDOR-om potpisala sporazum o saradnji kojim smo obezbedili realizaciju pripremnog predškolskog programa za svako dete predškolskog uzrasta koje tokom lečenja boravi u roditeljskim kućama u Beogradu. Time obezbeđujemo kontinuitet u obrazovanju dece obolele od raka, te po okončanja lečenja oni nesmetano mogu upisati prvi razred. Pored toga, vaspitači naše ustanove realizuju kreativne radionice sa svom decom koja borave u roditeljskim kućama, sa ciljem obogaćivanja njihovog iskustva i poboljšanja kvaliteta slobodnog vremena provedenog na lečenju.

Na ovaj način trudimo se da kroz volonterski rad damo svoj doprinos, kao i da edukujemo sve zaposlene u našoj ustanovi kolika je snaga davanja.

zabac sveznalacDečiji časopis Žabac Sveznalac, uz podršku Saveza za Školski Sport Srbije, organizuje interaktivne tribine “Na teren izađi sebe pronađi”, na kojima se promoviše sticanje radnih navika i usvajanje zdravog načina života.

Ovaj projekat direktno pokreće decu na aktivnost, stimuliše razvoj, stvaralaštvo, kreativnost, talente, druženje i prijateljstvo. U okviru ovog projekta u protekle dve godine održalo se viže od 500 tribina u osnovnim školama i predškolskim ustanovama na teritoriji Beograda. Naša ustanova je odmah pristala da se uključi u ovaj značajan projkat, sa željom da podržimo zdrave životne navike i aktivno bavljenje sportom kod dece predškolskog uzrasta. Nakon prve tribune u našem vrtiću sa radošću očekujemo novu tribinu i novi projekat Žabac tima, sakojim ćemo i u budućnosti imati interaktivnu saradnju.

cep za hendikepČep za hendikep  je akcija koju je pokrenulo Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Banata (OSI) iz Zrenjanina sa ciljem da podstakne humanost i sa idejom razvijanja društvene svesti o značaju reciklaže koja, u ovom slučaju, može doprineti boljem i lakšem životu onih koji se bore sa problemima i izazovima hendikepa i invaliditeta.

Akcija podrazumeva prikupljanje svih vrsta plastičnih čepova, koji se recikliraju kao tvrda plastika, kako bi se sredstvima prikupljenim reciklažnom obezbedila nabavka invalidskih kolica, hodalica, štaka, ali i drugih pomagala koja ljudima uskraćenim za slobodno i nesmetano kretanje u velikoj meri olakšavaju život. Ciljevi ove akcije su:

  • Širenje ekološke svesti o reciklaži
  • Humanost
  • Edukacija o problematici i potrebama osoba sa invaliditetom

PU Trešnjober se priključio ovoj akciji na nivou cele ustanove, kako bi motivisao i lokalnu zajednicu oko sebe, sve roditelje i decu, na društveno – odgovorno ponašanje, humanost i važnost očuvanja životne sredine.

jkpJKP Gradska čistoća uspešno sprovodi akcije reciklaže i separacije otpada sa domaćinstvima, kompanijama, gradskim opštinama, osnovnim i srednjim školama, a od 2015. godine is a predškolskim ustanovama. Naša ustanova se 2016. godine priključila akciji recikliranja i separacije recikabilnog otpada.

Cilj ove akcije je:

  • Dodela sudova za odlaganje recikabilnog otpada i distribuciju istog
  • Podizanje svesti o reciklaži i zaštiti životne sredine
  • Sticanje navika kod najmlađih o pravilnom odlaganju otpada

U cilju podizanja svesti i edukacije dece, roditelja i šire duštvene zajednice PU Trešnjober je osmislio kontinuiranu akciju prikupljanja, separacije i reciklaže otpada u svojim vrtićima.

Medicinska škola “Nadežda Petrović” iz Zemuna 

PU Trešnjober je potpisala protokol o saradnji sa Srednjom medicinskom školom “Nadežda Petrović”. Ova saradnja ima za cilj organizovanje vežbi i izvođenja stručne prakse u našoj Ustanovi za učenike koji stiču III i IV stepen stručne spreme, medicinska sestra – vaspitač. Tokom parkse u našoj Ustanovi pod mentorstvom naših medicinskih sestara – vaspitača ovi učenici će sticati iskustvo koje će im pomoći da na kraju svog školovanja budu u potpunosti pripremljeni za rad. Pored ovoga, PU Trešnjober studentima nudi i mogućnost zaposlenja nakon završetka školovanja.